ماهر جو به دو روش کار شما را انجام می دهد:
۱انتخاب مجری توسط شما از میان مجریان علاقمند به اجرای کار مطالعه بیشتر
۲انتخاب مجـــــری توسط نرم افزار ماهرجو جهت اعزام بلادرنگ مطالعه بیشتر